ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
หมวด : พาณิชยกรรม
สำนักพิมพ์ : แม็คเอ็ดดูเคชั่น
ผู้แต่ง : อ.วารุณี เอี่ยมอารมณ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การบันทึกบัญชี วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบ และสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมทั้งการคำนวณเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การบันทึกบัญชี การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และวิธีการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้อง