ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

โตแล้วเรียนลัด
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : สมชาติ กิยรรยง
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : พัฒนาคนรูปแบบต่างๆให้มีลักษณะการทำงานแบบมืออาชีพ มุ่งเน้นถึงเป้าหมายหลักขององค์กรคือทั้งปริมาณและคุณภาพ โตแล้วเรียนลัด ชี้รูปแบบและวิธีในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดผลสูงสุดเกือบ30วิธี ให้ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงลู่ทางและวิธีการต่างๆในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับเป้าหมายและทิศทางขององค์กร