รายละเอียดวีดีโอ

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน
หมวดหลัก : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สายอาชีพ

เนื้อหา

วีดีโอศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความรู้ความเข้า จุดประสงค์ จุดมุ่งมาย ของสร้างสร้างและพัฒนา ผลิคนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ