รายละเอียดวีดีโอ

หนังสั้นสถานศึกษาคุณธรรม
หมวดหลัก : การศึกษา

เนื้อหา

ส่งเสริมสนับ สนุน คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา