รายละเอียดวีดีโอ

หนังสั้นสถานศึกษาคุณธรรม (ศีลธรรม)
หมวดหลัก : การศึกษา

เนื้อหา

ผลงานนักเรียนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับ ปวช.3  ในรายวิชา การผลิตสื่อดิจิตอล