รายละเอียดวีดีโอ

การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
หมวดหลัก : คอมพิวเตอร์

เนื้อหา

การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแแกรมต่าง ๆ ของนักเรียนระดับ ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคตรัง